ราชกิจจานุเบกษา (18 เมษายน 2567) เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชน ประกาศใช้บังคับปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป

โดยมีสาระสำคัญ คือ เพื่อให้โรงเรียนเอกชนกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าตอบแทนครูที่มีความรู้ความสามารถที่ดี และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการและผลตอบแทนที่ได้จากการดำเนินกิจการของโรงเรียนให้แก่ผู้รับใบอนุญาต

การจัดทำประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ต้องได้รับความเห็นชอบจาก “คณะกรรมการบริหารโรงเรียน” ก่อนประกาศไว้ในที่เปิดเผยในโรงเรียน

ทั้งนี้ โรงเรียนที่ได้รับการอุดหนุนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ ไม่เกินส่วนต่างระหว่างค่าใช้จ่ายรายบุคคลสำหรับนักเรียนภาครัฐและเงินอุดหนุนรายบุคคลที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐ เว้นแต่โรงเรียนใดไม่ขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามประกาศ

อย่างไรก็ตาม โรงเรียนใดมีความจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่น ให้พิจารณาเรียกเก็บได้โดยคำนึงถึงความจำเป็นที่เหมาะสม โดยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ต้องเป็นไปตามรายการที่กำหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน

นอกจากนี้ โรงเรียนจะเรียกเก็บเงินอื่นใดจากผู้ปกครองหรือนักเรียน นอกจากที่กำหนดไว้ในประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นมิได้ หากฝาฝืนจะมีความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติ

สำหรับการประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น โรงเรียนต้องกำหนดเงื่อนไขการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นไว้ในประกาศทุกครั้ง โดยการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมแก่โรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

ในปีการศึกษาใดที่โรงเรียนเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษานั้น ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

ในวาระเริ่มแรก ให้โรงเรียนจัดทำประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นประจำปีการศึกษา 2567 ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ให้ สช.จัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียมให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันมีผลใช้บังคับ


บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป

The post ประกาศ ศธ. เรื่อง หลักเกณฑ์ฯ การจัดทำประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชน appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post