21 มีนาคม 2567 – นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน คุรุสภา และสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mrs. Roseline Kathure Njogu ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเคนยา และคณะ ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมร่วมหารือด้านการศึกษา ณ ห้องดำรงราชานุภาพ กระทรวงศึกษาธิการ

ปลัด ศธ. กล่าวว่า นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการคือ “เรียนดี มีความสุข” (Happy Learning) เป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้แก่ผู้เรียนและผู้สอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างความรู้ และฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียนในประเทศ ซึ่งครูชาวต่างประเทศรวมถึงชาวเคนยาต่างมีบทบาทสำคัญในการช่วยพัฒนาความสามารถด้านภาษาให้แก่นักเรียนชาวไทย จึงอยากชี้แจงทำความเข้าใจถึงโครงสร้างภารกิจในภาพรวม แนวทางปฏิบัติและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจ้างชาวต่างประเทศที่เข้ามาสอนในสถานศึกษาของประเทศไทย

สิ่งสำคัญของการจ้างครูชาวต่างประเทศ ต้องคำนึงถึงคุณภาพของครูผู้สอน และเงื่อนไขด้านงบประมาณของสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการยินดีเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุน หากทั้งสองฝ่ายสามารถหารือเพื่อนำไปสู่ข้อตกลง หรือความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน และอยู่ภายใต้กรอบการดำเนินงานที่ตกลงร่วมกัน ในการนี้จะมีการหารือในรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ปลัด กต. เคนยา กล่าวว่า ขอบคุณปลัด ศธ. ที่ให้การต้อนรับในวันนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศทั้งไทยและเคนยา มีความใกล้ชิดและยาวนานกว่า 60 ปี ทำให้เกิดความร่วมมือระดับทวิภาคีในหลากหลายมิติ รวมถึงความร่วมมือด้านการศึกษา การมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้ จึงมุ่งหมายที่จะหารือเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการศึกษาของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ้างครูชาวเคนยาเพื่อเข้ามาสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาของไทย ที่ดำเนินการผ่านช่องทางทางการทูต ซึ่งในปัจจุบันมีคุณครูชาวเคนยาที่ได้รับอนุญาตให้สอนในสถานศึกษาของประเทศไทย กว่า 700 คน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

ส่วนในเรื่องระบบการผลิตบุคลากรครูของประเทศเคนยานั้น สามารถผลิตครูที่มีทักษะในหลากหลายสาขาวิชา และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐาน ถึงแม้จะไม่ใช่กลุ่มประเทศเจ้าของภาษา (Non-native English speakers) แต่ด้วยทักษะดังกล่าวทำให้ชาวเคนยาสามารถประกอบอาชีพครูในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ จากการหารือด้านการศึกษาในวันนี้ฝ่ายเคนยาขอรับทราบแนวทางและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับการจ้างครูชาวเคนยา เพื่อสอนในสถานศึกษาของประเทศไทย และพร้อมที่จะสนับสนุนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในอนาคต

นัศรูน  เปาะมะ , ภัสศรี ศิริประภา (สต.) / สรุป
พบพร ผดุงพล / เรียบเรียง
พีรณัฐ ยุชยะทัต / ภาพ

The post ปลัด ศธ. ต้อนรับ ปลัด กต. เคนยา ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมหารือความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post