ปลัด ศธ. “สุเทพ แก่งสันเทียะ” มอบแนวทางการขับเคลื่อน “กลไกการเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี ด้วยกระบวนการลูกเสือในสถานศึกษา” ตั้ง “สุภชัย จันปุ่ม” เป็นประธานคณะทำงานวิจัยเรื่องดังกล่าว พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนำงานวิจัยเป็นแนวทางพัฒนา/บริหารกิจกรรมลูกเสือทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และกำหนดนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ นำไปสู่การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเบลล่า บี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี / ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อน “กลไกการเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีด้วยกระบวนการลูกเสือในสถานศึกษา” ครั้งที่ 1/2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2567

ปลัด ศธ. กล่าวว่า จากการที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการ “กลไกการเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีด้วยกระบวนการลูกเสือในสถานศึกษา” จำนวนเงิน 1,196,000 บาท ให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยนางวรภร ทองจิตร รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและนวัตกรรม มีระยะเวลาการทำวิจัยและนวัตกรรม 15 เดือน

วัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือในสถานศึกษา และ 3) เพื่อศึกษาหาแนวทางการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีด้วยกระบวนการลูกเสือในสถานศึกษา

โดยคาดว่าผลวิจัยดังกล่าว จะมีประโยชน์ต่อการกำหนดมาตรการ/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับผู้บริหารระดับสูง นำไปใช้ในการพัฒนานโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ นำไปสู่การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน   

สำหรับการประชุมขับเคลื่อนงานวิจัยในวันนี้ เป็นครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานวิจัยได้ทราบความเป็นมา วัตถุประสงค์ของการวิจัย เรื่อง “กลไกการเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีด้วยกระบวนการลูกเสือในสถานศึกษา” รวมทั้งมีองค์ความรู้ด้านระเบียบวิธีการวิจัยที่ถูกต้อง เพื่อนำไปต่อยอดในการจัดทำเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยให้ที่มีความถูกต้อง ครอบคลุมตามขอบเขต วัตถุประสงค์ของการวิจัยร่วมกัน ให้ได้ซึ่งข้อมูลและผลการศึกษาวิจัยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้และมีความน่าเชื่อถือ สอดคล้องและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ประธานคณะทำงานวิจัย ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ประสบการณ์ทางด้านการวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการลูกเสือจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้จัดการประชุม จำนวน 35 คน


 

ภาพ/ข้อมูล : ศปท.ศธ.
บัลลังก์ โรหิตเสถียร / ข่าว

The post ปลัด ศธ.มอบแนวทางคณะทำงานวิจัย “กลไกการเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี ด้วยกระบวนการลูกเสือในสถานศึกษา” appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post