5 มิถุนายน 2567/ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 9 กระบวนการ : การอบรมสัมมนาร่วมกัน กิจกรรมที่ 1 (รูปแบบ Onsite) ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อ.สามพราน จ.นครปฐม และศึกษาดูงาน ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 บางเขน กรุงเทพฯ

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัด ศธ. กล่าวว่า ข้าราชการบรรจุใหม่ ถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายและมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้าราชการรุ่นใหม่ จะเข้ามาเป็นทั้งพลังกายและพลังสมองที่จะสืบทอดตำแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงานของข้าราชการรุ่นเก่า ที่ต้องเกษียณอายุราชการตามวาระและวิถีชีวิตของการรับราชการ ดังนั้น การที่ข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคนได้รับการพัฒนาที่ดีตั้งแต่เริ่มแรกและต่อเนื่อง จะส่งผลให้เป็นองค์กรมีความเข้มแข็ง มีการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ปลัด ศธ. กล่าวในการบรรยายหัวข้อ “ปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี” ตอนหนึ่งว่า อย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว ต้องรู้เรา คือ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง และรู้เขา คือ รู้บริบทและภาระงานของเพื่อนร่วมงาน เรียนรู้ผู้บังคับบัญชา โดยสามารถแย้งความเห็นผู้บังคับบัญชาได้ตามหลักเกณฑ์หรือหลักฐานด้วยด้วยเหตุผล ปรับวิธีการทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา อย่าเกี่ยงงานเพราะการละทิ้งงานที่ผู้บังคับบัญชาสั่งเท่ากับการละทิ้งโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้า และทิ้งโอกาสที่จะได้พัฒนาตนเอง

“การกลัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูก เม็ดต่อ ๆ ไปก็จะถูกต้องไปด้วย ซึ่งกระดุมเม็ดแรกหมายถึงการเรียนรู้เรื่องงาน เม็ดที่สอง คือ พฤติกรรมการปฏิบัติตน และเม็ดที่ 3 คือ ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตลอดจนฝากให้ระมัดระวังในเรื่องความคิดและการสื่อสารออกไปยังสาธารณะ เพราะการแสดงออกผ่านสื่อในเรื่องล่อแหลม ต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีก่อนจะเผยแพร่ รวมทั้งมี mindset ที่ดีในการทำงาน เพิ่มการคิดแบบ Positive Thinking ไม่คิดลบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ภาคภูมิใจในงานที่ได้รับมอบหมาย พยายามเรียนรู้บริบทของพื้นที่ในการทำงานเพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับคนที่อยู่ในพื้นที่นั้น สร้างเครือข่ายและปรับตัวให้เข้ากับบริบทในพื้นที่ที่เราทำงานอย่างเหมาะสม” ปลัด ศธ. กล่าว

โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 9 ประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ การปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกัน โดย ก.ค.ศ. ได้เห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เข้ามาร่วมเป้นกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรมด้วย โดยจะดำเนินการในส่วนของกระบวนการอบรมสัมมนาร่วมกัน เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติ และแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การอบรมสัมมนาร่วมกัน จำนวน 6 วัน ระหว่างวันที่ 4-9 มิถุนายน 2567 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อ.สามพราน จ.นครปฐม และการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 บางเขน กรุงเทพฯ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมค่ายลูกเสือ จำนวน 4 วัน ระหว่างวันที่ 9 – 12 มิถุนายน 2567 ณ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โดยมีข้าราชการบรรจุใหม่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 109 คน เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 2 คน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) จำนวน 108 คน ได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ตรงที่จะสามารถเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานราชการ

ปารัชญ์ ไชยเวช/ข่าว
ทัศนะ เพิ่มพัด กลุ่มบริหารงานบุคคล สป./ถ่ายภาพ

The post ปลัด ศธ. ‘สุเทพ’ อบรมข้าราชการใหม่ “ฝากรู้เขารู้เรา ไม่เป็นน้ำเต็มแก้ว คิดบวกและภาคภูมิใจต่องานในหน้าที่” appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post