จังหวัดนครปฐม – 27 มิถุนายน 2567 / นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการพัฒนาโครงการการพัฒนารองศึกษาธิการจังหวัดและผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด โดยมีนายธนู ขวัญเดช รองปลัด ศธ. ให้การต้อนรับ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ปลัด ศธ. กล่าวว่า ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด (รอง ศธจ.) แล้ว ซึ่งทุกคนถือว่ามีบทบาทสำคัญในการช่วยศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนำนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติ ทั้งด้านการศึกษา ศาสนา และเพื่อเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ

โดยการเชื่อมโยงองค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และทั่วถึงตลอดจนร่วมกันในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อมุ่งพัฒนาคนทุกช่วงวัย สิ่งเหล่านี้จะสะท้อนภาพของนักการศึกษาที่เป็นผู้มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล เป็นผู้นำองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศอย่างยั่งยืน

“หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาฯ ในครั้งนี้ จะสามารถเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทำให้
การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป”

รองปลัด ศธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรอง ศธจ. และ ศธจ. ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาดังกล่าว กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดำเนินการพัฒนา และจัดทำรายละเอียดหลักสูตร โดยมอบหมายให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ 
19 รายวิชา กำหนดดำเนินการพัฒนาส่วนที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 
11 กรกฎาคม 2567 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง ระหว่างวันที่ 15 – 29 กรกฎาคม 2567 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานทางการศึกษาในระดับภูมิภาคที่กำหนด

ส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้และการนำเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2567 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

การดำเนินการพัฒนาใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ  การเรียนรู้ในสภาพจริง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่มีนวัตกรรม หรือมีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การสอนแนะ และวิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งการสะท้อนความคิด (Reflection) โดยเน้นกิจกรรมมากกว่าการบรรยาย เน้นการฝึกปฏิบัติที่มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

สำหรับวิทยากรผู้ให้ประสบการณ์การเรียนรู้ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ผู้ผ่านการพัฒนาจะต้องผ่านเกณฑ์ตามที่หลักสูตรกำหนด ทั้งด้านระยะเวลาการพัฒนา และด้านผลการพัฒนาผู้เข้ารับการพัฒนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดแล้ว 65 คน และผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดแล้ว 49 คน รวมทั้งสิ้น 114 คน

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า สคบศ. / ภาพ

The post ปลัด ศธ. “สุเทพ” เร่งยกระดับศักยภาพ รอง ศธจ. หวังเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post

MOU Thai – Laos

MOU Thai-Laos The post MOU Thai – Laos appeared first...