26 พฤษภาคม 2567 / นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ รุ่นที่ 976 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัด/ในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ เลขาธิการคุรุสภา รองเลขาธิการคุรุสภา รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 48 คน เข้ารับการฝึกอบรม ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า  ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าทุกคนคือผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของลูกเสือ ในการที่จะนำความรู้กระบวนการทางด้านลูกเสือ ไปพัฒนาเด็กและเยาวชน ถือได้ว่ากิจการลูกเสือเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาคุณภาพเยาวชน ให้รู้จักการรักษาระเบียบวินัย สร้างการรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ  มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปลูกจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกัน และสร้างลักษณะอันพึงประสงค์ก่อนเข้าสู่สังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่เสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รมว.ศธ. ให้ความสำคัญกับงานลูกเสือ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานลูกเสือให้มีความทันสมัย เราทุกคนในฐานะบุคลากรทางการลูกเสือจึงต้องร่วมมือกันในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือให้มีสอดคล้องกับยุคสมัย มีความทันสมัย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง ทั้งในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนาในหลากหลายมิติ ให้สอดคล้องกับโลกยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ภารกิจสำคัญของการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการลูกเสือ ที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนลูกเสือให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันให้ได้ จึงต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ในการขับเคลื่อนภารกิจ

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญอีกประการคือการฝึกอบรมฯ เป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานที่ดีที่สุด จะช่วยให้การปฏิบัติงานราบรื่น สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมในกระบวนการลูกเสือที่เป็นการทำงานระบบหมู่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 

สกก.สป. ข้อมูล

The post ปลัด ศธ. เปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ รุ่นที่ 976 appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post