ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งมีมติการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
เห็นชอบแนวปฏิบัติการตรวจสอบความซ้ำซ้อน ผลงานทางวิชาการฯ วิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ
จากการดำเนินการประเมินผลงานทางวิชาการฯ ของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจฯ คณะต่าง ๆ พบว่า มีความซ้ำซ้อนหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลงานทางวิชาการเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงให้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความซ้ำซ้อนหรือความคล้ายคลึงของผลงานทางวิชาการฯ
ที่ประชุม ก.ค.ศ. จึงมีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติการตรวจสอบความซ้ำซ้อนหรือความคล้ายคลึงของผลงานทางวิชาการที่ขอมีวิทยฐานะ และเลื่อนเป็นวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ และเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อเป็นการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการเบื้องต้น ก่อนส่งให้คณะกรรมการประเมินฯ เพื่อความชัดเจน และเป็นการรักษาจรรยาบรรณทางวิชาการให้เหมาะสมกับวิชาชีพครู ที่ได้รับยกย่องให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่มีหนังสือแจ้งมติ ก.ค.ศ.
เห็นชอบการกำหนดขนาดสถานศึกษาและรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ในการประเมินศักยภาพของผู้ขอย้าย
ที่ประชุมได้พิจารณาการกำหนดขนาดสถานศึกษา และรายละเอียดตัวชี้วัด และคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย (กรณีปกติ) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2567 ตามที่ สพฐ.เสนอให้ ก.ค.ศ.พิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ศธ. (ว 9/2567) ที่กำหนดให้ สพฐ. และส่วนราชการอื่น ต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าว (ภายในวันที่ 15 พฤษภาคมของทุกปี) เพื่อเสนอให้ ก.ค.ศ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ที่ประชุม ก.ค.ศ. มีมติเห็นชอบการกำหนดขนาดสถานศึกษาตามจำนวนนักเรียน แบ่งเป็น 4 ขนาด ดังนี้
1. สถานศึกษาขนาดเล็ก จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 119 คนลงมา
2. สถานศึกษาขนาดกลาง จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 120 – 719 คน
3. สถานศึกษาขนาดใหญ่ จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 720 – 1,679 คน
4. สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 1,680 คนขึ้นไป
พร้อมทั้งเห็นชอบรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย (กรณีปกติ) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2567
อนุมัติแต่งตั้งอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 17 เขต
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
จักรภพ เผ่าเพ็ง: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
31/5/2567

The post ผลประชุม ก.ค.ศ. 5/2567 appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post