27 กุมภาพันธ์ 2567 / นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายพิษณุ พลธี ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับการประเมินเพื่อขอมีคุณวุฒิวูดแบดจ์ ประเภทผู้นำ รุ่นที่ 959 โดยมี ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ รุ่นที่ 959 ระหว่างวันที่ 25 – 30 กันยายน 2566 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อจูงใจและเสริมสร้างผู้บริหาร บุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ วัตถุประสงค์ สาระสำคัญของการลูกเสือ มีทักษะและประสบการณ์ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความซื่อสัตย์ สุจริตมีความเสียสละ ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างวินัย รู้จักบำเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

ทั้งนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ พ.ศ. 2563 เมื่อบุคลากรทางการลูกเสือผ่านการฝึกอบรมแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน และไม่เกิน 2 ปี ให้เสนอขอรับการประเมินเพื่อขอมีคุณวุฒิวูดแบดจ์ประเภทผู้นำ โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้แต่งตั้งคณะทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินการขอมีคุณวุฒิโดยการสัมภาษณ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนด

The post รมช.ศธ. “สุรศักดิ์” เข้าร่วมรับการประเมินขอมีคุณวุฒิวูดแบดจ์ ประเภทผู้นำ เพิ่มความเข้าใจในสาระสำคัญของการลูกเสือไทย appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post