รมว.ศธ. “พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2567 ราบรื่น ศูนย์สอบธรรมศาสตร์จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้มีความต้องการพิเศษ บกพร่องทางร่างกาย-สายตา-การได้ยิน รวมทั้งผู้ตั้งครรภ์ และพระภิกษุสงฆ์ อย่างเพียงพอและเหมาะสม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ก.พ. 2567 : พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครูรายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบกระดาษ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รมว.ศธ. กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมสนามทดสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พบว่าการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่นด้วยดี ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ ซึ่งมั่นใจว่าการจัดสอบครั้งนี้ในทุกกระบวนการมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถือเป็นศูนย์สอบที่ใหญ่ที่สุดจากจำนวน 16 ศูนย์สอบทั่วประเทศ มีผู้เข้ารับการทดสอบฯ จำนวนทั้งสิ้น 8,056 คน และเฉพาะวันนี้มีผู้เข้ารับการทดสอบฯ จำนวน 3 รอบ ทั้งแบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์ รวม 3,755 คน

ในการจัดทดสอบครั้งที่ 1/2567 คุรุสภาได้ให้ความสำคัญแก่ผู้เข้ารับการทดสอบฯ ที่มีความต้องการพิเศษให้ได้รับการอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม จากการรายงานพบว่าทุกศูนย์สอบทั่วประเทศมีผู้บกพร่องทางร่างกาย 17 คน บกพร่องทางสายตา 25 คน บกพร่องทางการได้ยิน 14 คน ตั้งครรภ์ 60 คน และพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 122 คน รวมจำนวนผู้มีความต้องการพิเศษ ทั้งสิ้น 238 คน ซึ่งทุกศูนย์สอบก็ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าสอบได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบฯ ที่คุรุสภากำหนดเป็นอย่างดี

“ขอให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการทดสอบทุกคน ขอให้มีสมาธิ คิดวิเคราะห์ก่อนตอบอย่างรอบคอบ และบริหารเวลาสอบให้ดี ตระหนักไว้เสมอว่า เราต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อแข่งขันกับตัวเอง และขออวยพรให้ทุกคนสอบผ่านได้ตามเกณฑ์และประสบความสำเร็จตามที่หวังไว้” รมว.ศธ.กล่าว

สำหรับการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 คุรุสภาจัดขึ้นจำนวน 6 รอบ 2 วัน คือ วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 และในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 มีผู้เข้ารับการทดสอบฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 28,678  คน ใน 16 สนามสอบ แบ่งเป็นผู้เข้ารับการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5,003 คน และเข้ารับการทดสอบด้วยระบบกระดาษ จำนวน 23,675 คน ดังนี้

สนามสอบภาคกลาง 3 แห่ง จำนวน 9,447 คน แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1,032 คน , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) 8,056 คน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 359 คน

สนามสอบภาคเหนือ 3 แห่ง จำนวน 4,294 คน แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 1,588 คน , มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 1,180 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 1,526  คน

สนามสอบภาคตะวันออก 1 แห่ง จำนวน 453 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 453 คน

สนามสอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 แห่ง จำนวน 10,771 คน แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1,380 คน, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 3,805 คน , มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1,869 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 3,717 คน

สนามสอบภาคใต้ 5 แห่ง จำนวน 3,713 คน แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยทักษิณ 312 คน , มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1,021 คน, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 645 คน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 1,093 คน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 642  คน

ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบทั้ง 6 รอบแล้ว คุรุสภาจะประกาศผลการทดสอบฯ ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th และ https://ksp67.thaijobjob.com และหากประสงค์ที่จะพิมพ์ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเป็นรายบุคคล ให้ผู้เข้ารับการทดสอบดำเนินการด้วยตนเองผ่านระบบ “KSP Self-Service” ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเท่านั้นThe post รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2567 appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post