9 พฤษภาคม 2567 – พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี โดยมี นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ และผ่านระบบ E-MEETING

รมว.ศธ.เปิดเผยหลังการประชุมว่า ขั้นตอนการดำเนินงานที่ทำอยู่บางอย่างอาจมีความยุ่งยากและซ้ำซ้อน จึงมีการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมา ที่มีทั้งหัวหน้าส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีคุณค่าในการพัฒนาการศึกษา โดยมี สป.ศธ.เป็นแกนหลักของฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายติดตามประเมินผล และให้ความสำคัญกับการประสานงานระหว่างผู้ตรวจราชการกับระดับพื้นที่ในการทำงานร่วมกัน สิ่งที่ได้จะเป็นเอกภาพในทำงานร่วมกันมากขึ้น และร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันในทุกมิติ เพราะการทำงานเพียงฝ่ายเดียวอาจจะมองไม่ครอบคลุม จึงเป็นที่มาของการตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น

สำหรับในการตรวจราชการที่วางแผนไว้คือจะปรับรูปแบบให้เป็นดิจิทัล มีกระบวนการดึงฐานข้อมูลมาใช้ขับเคลื่อนติดตามการดำเนินงาน และด้วยภาพรวมการศึกษาที่มีกิจกรรมผูกโยงกับหน่วยงานอื่นในจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นส่วนท้องถิ่น เอกชน อาชีวะท้องถิ่น จะมีเรื่องหลักสูตรที่ ศธ.รับผิดชอบอยู่ รวมถึงเรื่องการเรียนการสอน อาหารกลางวัน นมโรงเรียน ที่ผูกพันกับหลายหน่วยงาน อาจต้องบูรณาการร่วมกันระดับจังหวัด จะเกิดงานที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่งส่วนสำคัญที่เน้นย้ำมาตลอดคือผู้เรียนของเราจะต้องมีคุณภาพในด้านการศึกษา

อยากให้ร่วมกันสื่อสารนโยบายหรือสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการคาดหวังให้เข้าถึงปลายทาง เห็นทิศทางของกระทรวงไปหาองค์กรหลักต่าง ๆ และวิ่งไปสู่ห้องเรียน คุณครู และสถานศึกษา ทุกฝ่ายต้องรับทราบรับรู้และเข้าใจส่วนเรื่องแผนการดำเนินงาน การตรวจราชการในพื้นที่ก็ต้องดำเนินการให้ชัดเจนเช่นเดียวกัน

สุดท้ายนี้ฝากความหวังไว้กับคณะกรรมการชุดนี้ ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทุกฝ่ายต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำ “การทำงานที่ดีต้องไม่มีข้อแม้ เพราะเราทำงานกันด้วยหัวใจ” หาจุดแข็งให้เจอเพื่อสนับสนุนในการขยายผลต่อ เชื่อว่าถ้าแม่แบบดีผลผลิตเราก็จะออกมาดีตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ มาตรา 20 วรรค 4 รวมถึงเห็นชอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.2548 ข้อ 8 ที่ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการตรวจราชการประจำปี และเห็นชอบระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ.2560 หมวด 2 ข้อ 20

โดยได้คาดหวังว่าการดำเนินการตามแผนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จะเป็นการขับเคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้การดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ บรรลุผลตามเป้าหมาย ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายให้ประสบผลสำเร็จ และการจัดทำรายงานผลการตรวจราชการ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป

พบพร ผดุงพล / ข่าว
พีรณัฐ ยุชยะทัต / ภาพ

The post รมว.ศธ. ‘เพิ่มพูน’ วางแนวทางตรวจราชการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ เพื่อการทำงานที่ดีด้วยหัวใจไม่มีข้อแม้ appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post