พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) มอบนโยบายในการประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา แก่ประธานอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ที่แต่งตั้งใหม่จำนวน 22 ราย รวมถึงอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

รมว.ศธ. กล่าวว่า ทุกท่านถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ การได้มาสื่อสารร่วมกันครั้งนี้ เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการครูฯ ทั่วประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ขับเคลื่อนงานตามนโยบายการศึกษา ทั้ง ครูคืนถิ่น ทำให้ครูสามารถย้ายกลับภูมิลำเนาได้ด้วยความโปร่งใส ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง ผ่านระบบย้ายสับเปลี่ยน (TMS) และได้จัดทำระบบย้ายข้าราชการครู (Teacher Rotation System : TRS) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งผ่าน จัดการและประมวลผลข้อมูล ซึ่งจะทำให้การย้ายข้าราชการครูมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โรงเรียนจะได้ครูครบชั้น และครูมีความสุขกับการสอนไปด้วย

“ได้เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติการกำกับ ดูแล ติดตามพร้อมให้มีมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มองถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าทุกท่านมีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถเนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษามาโดยตลอด แต่เนื่องจากปัจจุบันนโยบายการศึกษา รวมถึงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทสังคมปัจจุบัน จึงจำเป็นที่จะต้องศึกษา ทำความเข้าใจข้อมูลเหล่านี้อยู่เสมอ เพราะจะมีผลในพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาด้วย” รมว.ศธ. กล่าว

ทั้งนี้ รมว.ศธ. ยังได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง

ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ

สุวิชา บุญญานุพงศ์: กราฟิก

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน

16/5/2567

The post รมว.เพิ่มพูน มอบนโยบายประธานฯ อ.ก.ค.ศ. สพท. กำชับมาตรการป้องกัน-ปราบปรามการทุจริต appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post