รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มท. พร้อม รมว.ศธ. มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ทายาทครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 6 จำนวน 48 ครอบครัว ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 190 ราย เป็นเงินกว่า 129 ล้านบาท พร้อมให้กำลังใจทายาทครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตฯ และมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัดปัตตานี – 5 กรกฎาคม 2567 / นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 6 พร้อมด้วย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก

โดยมีนายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ., นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการ กอศ., นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตลอดจนผู้บริหาร ศธ. หน่วยงานบริหารการศึกษา ผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนทายาทผู้ได้รับผลกระทบฯ ให้การต้อนรับและเข้าร่วม ณ ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.)

นายอนุทิน ชาญวีรกูล กล่าวว่า “ขอความสันติสุข จงบังเกิดมีแก่ทุกท่าน“ ในวันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบ สร้างโอกาสทางการศึกษา สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมทั้งปัจจุบันและอนาคตอย่างมีความสุข ทั้งนี้รัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ ศธ. ต้องขอบคุณ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาทายาทครูผู้เสียชีวิตฯ

ขอเป็นกำลังใจให้ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยอุดมการณ์ ความเสียสละ อดทนตลอดมา และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต ขอให้หน่วยงานทางการศึกษาทั้งในสังกัด ศธ. และหน่วยงานร่วมในการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีพลังและกำลังใจในการขับเคลื่อนงานการศึกษาเพื่อพัฒนาประชากรในทุกช่วงวัยให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สร้างสังคมพหุวัฒนธรรมและสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการร่วมมือบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ตามแนวทาง“จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” นำไปสู่เป้าหมาย “เรียนดี มีความสุข” อย่างยั่งยืน

สำหรับชาวมหาดไทย ฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องถิ่น ซึ่งมีภารกิจหน้าที่สำคัญในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้การสนับสนุนกับทุกท่านในการดูแลพี่น้องประชาชน ได้มาร่วมรับรู้รับทราบ ภารกิจหน้าที่ของ ครู อาจารย์ ผู้บริหารสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีความรับผิดชอบอันสำคัญต่อการจัดการศึกษา อบรมสั่งสอนให้ลูกหลานมีความรู้คู่คุณธรรม ตามปกติในยุคสมัยนี้การอบรมดูแลเยาวชนไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะสังคมเปลี่ยนไปมาก มีสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจที่จะทำให้ลูกหลานเสียสมาธิในการศึกษาหาความรู้ได้มาก แน่นอนว่าในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ภารกิจนั้นก็ยิ่งมีความท้าทายมากขึ้น

“ประชาชนชาวไทยทุกคนต่างทราบกันดีว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เกิดสถานการณ์ความรุนแรงมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เชื่อว่าเราทุกคนต่างก็ต้องการ “สันติสุข” และนั่นคือหน้าที่โดยตรงของรัฐบาล กห. มท. ศธ. และทุกภาคส่วนที่จะต้องร่วมกันสนับสนุนให้เกิดขึ้น ขอย้ำว่า “เราคือทีมเดียวกัน” พี่น้องคนไทย ทุกภูมิภาคทั่วทั้งประเทศต่างก็ติดตามสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้ด้วยความห่วงใย และต้องการเห็นพื้นที่แห่งนี้กลับคืนสู่ความสงบสุขโดยเร็ว ขอให้กำลังใจทุกท่านในการดูแลเยาวชนให้การศึกษาแก่เด็ก เยาวชนทุกคน ซึ่งเปรียบเสมือนลูกหลานของพวกเราเองให้เติบโตขึ้นเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขตามครรลองของศาสนา ความคิด และความเชื่อที่ถูกต้อง เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้กับชุมชน ประเทศชาติต่อไป”

ทั้งนี้ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ ได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างยิ่ง โดยได้มอบหมายให้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เร่งจัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ ครั้งที่ 6 ให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับความเสียหาย จำนวน 48 ราย ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 190 ราย เป็นเงินกว่า 129 ล้านบาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งขณะนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาฯ แล้วทั้งสิ้น จำนวน 140 ราย เป็นเงินกว่า 373 ล้านบาท จากครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิต รวมทั้งสิ้น 183 ราย

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากเหตุการณ์ความไม่สงบได้สร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินให้กับทุกกลุ่มอาชีพ รวมทั้งอาชีพครู ที่ถูกผู้ก่อเหตุรุนแรงทำร้ายจนเสียชีวิต 183 ราย ทุพพลภาพ 11 ราย ส่งผลให้ครูมีความยากลำบากในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่กระทบต่อขวัญกำลังใจการใช้ชีวิตประจำวัน และการจัดการเรียนการสอนส่งผลกระทบต่อคุณภาพและโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เห็นชอบสนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตย้อนหลังไปถึง วันที่ 1 มกราคม 2547 โดยให้ ศธ. จัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยารายละ ไม่เกิน 4 ล้านบาท โดยให้หักลบจากเงินเยียวยาที่เคยได้รับไปแล้ว และให้จัดสวัสดิการด้านอื่น ๆ ให้ได้มาตรฐานใกล้เคียงกับส่วนราชการต่าง ๆ

ในการนี้ รองนายกฯ และ รมว.มท. พร้อม รมว.ศธ. และคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการภารกิจสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดำเนินงานภายใต้ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ บูธกิจกรรมภารกิจและการขับเคลื่อนงานศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้, การช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้, ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้, การขับเคลื่อนงานศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร (วรรณกรรมชุมชน) และการขับเคลื่อนการดำเนินงานในสถานศึกษาตามหลักฮูกุมปากัด (ธรรมนูญหมู่บ้าน) 9 ดี เป็นต้น

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
นิมิตร แก้วอินทร์, พีรณัฐ ยุชยะทัต / ภาพ

The post รองนายกฯ “อนุทิน” ควง เสมา 1 นำทัพ ศธ. ลุยปัตตานี เยียวยาทายาทครูผู้ได้รับผลกระทบเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้ appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post