4 เมษายน 2567 / นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร “ครูรุ่นใหญ่ เกษียณแสนสุข” พร้อมด้วย นางสาววาสุกาญจน์ บู่ทอง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ผอ.สคบศ.) ณ ห้องจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเกษียณอายุราชการ 10 ปี และเกษียณอายุราชการแล้ว ได้เรียนรู้และวางแผนบริหารจัดการการเงินอย่างเหมาะสม สามารถวางแผนการออม การลงทุนที่เหมาะสมกับรายได้และมีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งเป็นการพัฒนาผ่านระบบออนไลน์จากแพลตฟอร์ม KHURU Online ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี ศึกษาธิการจังหวัด ตลอดจนครูก่อนเกษียณอายุราชการไม่เกิน 10 ปี และเกษียณอายุราชการแล้ว ที่สนใจจากทั่วประเทศ เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ และ Facebook Live เพจครูรุ่นใหญ่ เกษียณแสนสุข 2024

รองปลัด ศธ. กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินของทุกภาคส่วน และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยร่วมมือกับกระทรวงการคลัง และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นหลักที่ ศธ.มุ่งมั่นดำเนินการเพื่อลดภาระครูอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับข้าราชการครูบรรจุใหม่ และข้าราชการครูทุกกลุ่มให้มีความรู้ สร้างวินัยการบริหารจัดการการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร “ครูรุ่นใหญ่ เกษียณแสนสุข” จึงถูกพัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเกษียณอายุราชการ 10 ปี และเกษียณอายุราชการแล้ว ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ให้มีทักษะ และประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการการเงินและการจัดการหนี้ รวมถึงการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านดิจิทัล ภัยทางการเงิน สามารถวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการให้มีความสุข และมีช่องทางการเสริมรายได้อย่างมั่นคงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

“หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการพัฒนาในครั้งนี้จะมุ่งมั่น ตั้งใจในการเข้ารับการพัฒนาเพื่อรับความรู้ สร้างความเข้าใจ ให้เกิดทักษะในการวางแผนการบริหารจัดการการเงินและวางแผนการออมได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายธนู กล่าว

ผอ.สคบศ. กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตร “ครูรุ่นใหญ่ เกษียณแสนสุข” ได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันอุดมศึกษา ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดเนื้อหาให้สอดคล้องกับบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมให้เกียรติมาเป็นคณะวิทยากรด้วย ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการวางแผน ประสานงาน กำกับติดตามการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ความรับผิดชอบ สำหรับรุ่นที่ 1 จะดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 16 – 30 เมษายน 2567 มีผู้สมัครเข้ารับการพัฒนาผ่านระบบออนไลน์จากแพลตฟอร์ม KHURU Online แล้วกว่า 100 คน

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
พีรณัฐ ยุชยะทัต / ภาพ

The post รองปลัด ศธ. “ธนู” นั่งหัวโต๊ะ ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย ติดอาวุธการจัดการทางการเงินให้ “ครูรุ่นใหญ่ เกษียณแสนสุข” appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post