24 เมษายน 2567/ นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อดำเนินการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

นายธนู ขวัญเดช กล่าวว่า คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ชุดนี้ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการอำนวยการดำเนินการจัดการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเชียน ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่กำหนดแผนและมาตรการในการดำเนินงานของหน่วยร่วมปฏิบัติ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนด

ในการประชุมวันนี้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอแผนการประชาสัมพันธ์และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ

ก่อนการประชุม ประกอบด้วย การจัดทำเว็บไซต์ http://www.13ASED.moe.go.th การจัดงานแถลงข่าว ออกแบบและเผยแพร่ป้ายประชาสัมพันธ์ จัดจ้างสื่อโฆษณา จัดทำสปอตโฆษณาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าพบนายกรัฐมนตรีก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อสร้างการรับรู้ เป็นต้น
ระหว่างการประชุม มีแผนการถ่ายทอดสดพิธีเปิดการประชุมผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง สื่อออนไลน์ รวมถึงถ่ายทอดสดช่วงกิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ และจัดแถลงข่าวหลังพิธีเปิดการประชุม ผลการประชุม พิธีปิดการประชุม หรือปฏิญญา หรือข้อตกลงต่าง ๆ จากการประชุม
หลังการประชุม ดำเนินการเผยแพร่สกู๊ปวีดิทัศน์ ผลความสำเร็จการจัดงานทางสื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และสกู๊ปข่าวทางสื่อสิ่งพิมพ์

สำหรับการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 26 สิงหาคม 2567 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยประเทศไทยเจ้าภาพจัดงาน ในหัวข้อหลัก “พลิกโฉมการศึกษาสู่ยุคดิจิทัล” (Transforming Education in the Digital Era) มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในกรอบอาเซียน อาเซียนบวกสาม และอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด์ รัสเซีย และอเมริกา ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรม/โครงการภายใต้แผนงานด้านการศึกษาของอาเซียน พ.ศ. 2564 – 2568 แผนงานด้านการศึกษาของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. 2561 – 2568 และร่วมกำหนดนโยบายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้ยึดเป็นแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาภายใต้กรอบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นเวทีให้ผู้นำด้านการศึกษาของรัฐบาลประเทศสมาชิกและภาคีต่าง ๆ ระดมความคิดเห็นและทรัพยากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการศึกษาการประชุมด้านการศึกษาของอาเซียน ปี 2567

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน และ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด์ รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่จะแสดงให้เห็นศักยภาพและบทบาทนำของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียน ที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาของภูมิภาค ไปสู่ทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ

ปารัชญ์/ข่าว
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ/ถ่ายภาพ

The post รองปลัด ศธ. “ธนู” หารืองานด้านประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13 appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post