22 มีนาคม 2567/ นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เรื่องการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบสุขภาพสถานศึกษาด้วยการบูรณาการความร่วมมือในระดับพื้นที่ : เรียนดี มีความสุข คุณภาพชีวิตดี โดยมีผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพสถานศึกษา จำนวน 4,250 คน เข้าร่วม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบ Zoom Meeting

นายธนู ขวัญเดช กล่าวว่า จากการรับฟังรายงานสรุปผลการประชุมเรื่องการพัฒนาและขับเคลื่อนระดับพื้นที่ เห็นได้ชัดว่าผู้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนทั่วประเทศเข้าใจถึงความสำคัญในการปฏิรูปการเรียนรู้และสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการร่วมดำเนินการ “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” อย่างเป็นกัลยาณมิตร เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนและระบบสุขภาพของสถานศึกษาของผู้เรียน 4 มิติ ทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสติปัญญา และด้านสังคม เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย “เรียนดี มีความสุข คุณภาพชีวิตดี”

โดยหลังจากนี้ผู้บริหารทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการส่วนกลาง และหน่วยงานในระดับพื้นที่ที่กำกับดูแลสถานศึกษา ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รวมไปถึงผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ จะนำแนวนโยบายพร้อมทั้งข้อมูลความรู้ และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ มาเป็นต้นทุนสำคัญในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษา สุขภาพ และทักษะที่ดีของผู้เรียน ตามความพร้อมและบริบทของแต่ละพื้นที่ได้ทันที ภายใต้นโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

เชื่อมั่นว่าการได้เป็นภาคีเครือข่ายกันในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อผู้เรียน คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้เรียนรู้และได้รับการบ่มเพาะ มีส่วนร่วมในวิถีประชาธิปไตยผ่านกระบวนการธรรมนูญสุขภาพสถานศึกษา และสามารถนำไปต่อยอดการดำเนินชีวิตให้เป็นทรัพยากรธรรมมนุษย์ที่มีคุณภาพกับประเทศชาติในอนาคต ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ผู้บริหารระดับสูง และผู้เข้าร่วมทุกคนที่อยู่ร่วมมือกันจนสุดทาง และขอร่วมเป็นหนึ่งพลังที่ทำให้ภารกิจที่ร่วมกันในครั้งนี้บรรลุเป้าหมาย “เรียนดี มีความสุข คุณภาพชีวิตดี” ตามที่ทุกฝ่ายมุ่งมั่นตั้งใจ

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีการสร้างความเข้าใจเรื่องธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 รวมถึงกรอบแนวทาง ในการกําหนด นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดําเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ และเวทีเสวนาในหัวข้อ “รูปธรรมความสําเร็จการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบสุขภาพ ด้วยกระบวนการ มีส่วนร่วม” ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาผู้นําด้านสุขภาพของโรงเรียนรัตนปัญญาวิชชาลัย, การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ขอนแก่นเมืองแห่งโอกาส เพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษาและอาชีพ, เด็กเจริญอาหารภายใต้ “สุรินทร์โมเดล” จัดการอาหารในโรงเรียน เพื่ออนาคตเด็กไทย และ เด็กเชียงเพ็งสุขภาพดี มีไอคิวเกิน 100 โดย นางพลินี เสริมสินสิร เป็นผู้ดําเนินรายการ

#ธรรมนูญสุขภาพสถานศึกษา #ธรรมนูญสุขภาพ #เรียนดีมีความสุข #เครือข่ายการศึกษา #สุขภาพผู้เรียน #สุขภาพสถานศึกษา

พบพร ผดุงพล / ข่าว
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ภาพ

The post รองปลัด ศธ. “ธนู” เป็นปลื้ม ภาคีเครือข่ายตื่นตัวพร้อมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพสถานศึกษาระดับพื้นที่ ทำทันทีหลังจบงาน appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post