จังหวัดเชียงราย : เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในภูมิภาค ทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ ดังนี้

เพื่อสร้างกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อสื่อสารนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในภูมิภาค
เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
เพื่อพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบรูณาการกับหน่วยงาน ในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัด ศธ. กล่าวว่า หน่วยงานทางการศึกษาระดับภูมิภาคทุกหน่วย มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ โดยพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้นำในการกำหนดนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นไปที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงได้กำหนดทิศทางที่จะลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน

นอกจากนี้ จะลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง โดยจะสร้างโอกาสและคุณภาพการศึกษาด้วยวิธีการหลากหลาย ซึ่งได้ดำเนินการมาหลายประการดังที่ปรากฏ ได้แก่ การลดขั้นตอนการประเมินวิทยฐานะครู การใช้เทคโนโลยีในการพิจารณาย้ายครูคืนถิ่น การยกเลิกครูเวร ปรับลดงานที่ไม่จำเป็นหรือซ้ำซ้อน พัฒนา 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ Anywhere Anytime พัฒนาระบบการแนะแนว ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน (Learn to Earn) จัดงบอาหารกลางวันโรงเรียนขยายโอกาส สุขาดี มีความสุข


 

การที่จะขับเคลื่อนนโยบาย ศธ.ไปสู่ความสำเร็จได้นั้น จะต้องดำเนินการตามแนวทางของ รมว.ศธ. กล่าวคือ

“จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน”
“ทำดี ทำได้ ทำทันที”
“ถูกต้อง รวดเร็ว ประโยชน์ ประหยัด” 

โดยครูและบุคลากรทางการศึกษา “ไม่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว” และ
“ไม่ทำตัวเป็นผักตบที่ลอยตามน้ำ แต่จะต้องทำตัวเป็นเรือที่วิ่งไปในสายน้ำ ที่สามารถจะทวนน้ำก็ได้หรือตามน้ำก็ได้”

นั่นคือต้องพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมทั้งพัฒนางานอยู่เสมอ


 

นอกจากนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติงานตามนโยบายของ รมว.ศธ.ดังนี้

การปฏิบัติงานตามนโยบาย ข้อสั่งการต่างๆ ขอให้ดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ด้วยความเรียบง่าย ประหยัด พอเพียง ลดความสิ้นเปลืองงบประมาณ หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และไม่สร้างภาระแก่ผู้ปฏิบัติงาน
การเดินทางไปตรวจราชการของผู้บังคับบัญชา หรือการตรวจเยี่ยม ให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับการตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยม ให้ดำเนินการอย่างเรียบง่าย ไม่สร้างภาระให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้ควบคุม กำกับ ดูแล และมีมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สำหรับการจัดทำแผนจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นั้น รองปลัด ศธ. ขอให้ดำเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และตอบโจทย์การพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัด โดยขอให้ประสานความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนและอาจประสานงานขอรับงบประมาณจากจังหวัดมาพัฒนาการศึกษาด้วย ทั้งนี้การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ควรจะมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและทบทวนพัฒนาแผนเป็นระยะ

นายพิเชฐ รองปลัด ศธ. มอบแนวทางการปฏิบัติงานไปสู่ความสำเร็จ 8 ประการ ดังนี้

ยึดหลักราชการ
บูรณาการความร่วมมือ
ถือผู้เรียนเป็นสำคัญ
ก้าวทันเทคโนโลยี
มีจิตอาสา
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
รุ่งเรืองด้วยคุณธรรม
เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 

นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาคสำนักงาน ศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ได้กล่าวถึงแนวทางทิศทางการศึกษาพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และจุดประเด็นความสำคัญของนักวางแผนงานที่ดี ได้จัดทำแผนพัฒนาเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนตามช่วงวัย (เพื่อการมีงานทำ) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และให้หลักคิดในการทำงาน “ทุกวินาทีที่หายใจอยู่ คือ โอกาสของชีวิต จงอย่าอิจฉาคนอื่น แต่จงใช้ชีวิตให้คนอื่นอิจฉา”

สำหรับการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2567 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วยข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัด (เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่) ทั้งรูปแบบ Online และ On-site รวมจำนวนทั้งสิ้น 165 คน นอกจากจะเป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ แล้ว รองปลัด ศธ.ได้ไปตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเพื่อให้กำลังใจและแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้การปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้วย โดยมีนาง ฐิติมา เร่งประเสริฐ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


 

รองปลัด ศธ. “พิเชฐ” ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการทำงานของบุคลากรในสังกัด ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / รายงาน
ขอบคุณข้อมูล : ศธภ.16/ศธจ.เชียงราย

The post รองปลัด ศธ. “พิเชฐ” สื่อสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย ศธ.สู่การปฏิบัติระดับภูมิภาค ที่ จ.เชียงราย appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post