ราชกิจจานุเบกษา (5 เมษายน 2567) เผยแพร่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เพื่อให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีความเท่าเทียม เป็นธรรม สอดคล้องกับหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแต่ละระดับ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐ

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียน มีรูปแบบห้องเรียน คือ 1) ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English Program : EP และ 2) ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program : MEP

โรงเรียนใดประสงค์จะจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ให้ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง คำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน โครงการ และเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ที่โรงเรียนตั้งอยู่ โดยให้จัดทำโครงการตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

ที่มา : https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/24276.pdf

The post ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สช. “หลักเกณฑ์ฯ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา” appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post