ราชกิจจานุเบกษา (16 พฤษภาคม 2567) เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รวม 8 คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ดังนี้

นายเธียรชัย ณ นคร  ประธานกรรมการ
นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์อดิศร เนาวนนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์จิรดา วุฑฒยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ร้อยตำรวจโทหญิง สุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

The post ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งประธาน-กรรมการบอร์ด สทศ. appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post