3 มิถุนายน 2567 กระทรวงศึกษาธิการ/ กระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัด ศธ., ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ., นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการ กอศ., นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา ผู้บริหาร ศธ. ข้าราชการ พนักงาน บุคลากร ลูกจ้างในสังกัดและในกำกับ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 3 มิถุนายน 2567 กระทรวงศึกษาธิการ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อให้ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 47 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

รมว.ศธ. กล่าวถวายพระพรตอนหนึ่งว่า “ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระราชวิริยอุตสาหะและความจงรักภักดี เป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ปกอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์ สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญสถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”

จากนั้น รมว.ศธ.ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานกิจกรรม “ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567” ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ โดยนำผู้ร่วมกิจกรรมถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนเพื่อปลูกฝัง ขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกที่ดีในด้านความสามัคคี ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรม ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ขึ้น โดยให้ข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล จำนวนทั้งสิ้น 400 คน ในพื้นที่บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ บริเวณโดยรอบศาลา 100 ปีรอบหน่วยงานของตนเอง และห้องสุขาของหน่วยงาน

รมว.ศธ. กล่าวให้โอวาทว่า กิจกรรม ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 รวมทั้ง ส่งเสริมให้มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีจิตอาสาและจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ จึงขอขอน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาย้ำเตือนในโอกาสนี้ ความว่า

“การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจ และเพียรพยายามให้สุดกำลัง ในการสร้างเสริม และสะสมความดี”

ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนน้อมนำพระบรมราโชวาทไปใช้ในชีวิตประจำวัน และมุ่งพัฒนาตนเอง มีจิตอาสา และบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

ปารัชญ์ ไชยเวช/ ข่าว
สมประสงค์ ชาหารเวียง, ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ,พีระณัฐ ยุชยะทัต/ถ่ายภาพ

The post ศธ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 พร้อมจัดกิจกรรม ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post