29 กุมภาพันธ์ 2567 – นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่มีอายุก่อนถึงเกณฑ์การรับโทษทางอาญา โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ระหว่าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กด้านกระบวนการยุติธรรมและการบำบัดฟื้นฟูเยียวยา ณ ห้องประชาบดี ชั้น 19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รมว.พม. กล่าวว่า ไม่มีเด็กคนไหนที่เกิดมาแล้วอยากเป็นคนไม่ดี ทุกคนอยากเป็นคนดีของสังคมทั้งนั้น แต่การที่ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมความเสี่ยงสูง เด็กและเยาวชนไทยอาจเป็นผู้กระทำความผิดหรือได้รับผลกระทบ กลไกการทำงานของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติจึงต้องดูแลเด็กให้ครอบคลุมทุกด้าน ให้เกิดความปลอดภัยและมาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็กในสถานการณ์ต่าง ๆ เพราะเด็กคือผ้าขาว เมื่อใดที่เกิดการกระทำผิดพลาดต่าง ๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกฎหมายคุ้มครอง และแยกเด็กเหล่านั้นออกมาจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เพื่อป้องกันไม่ให้กลับสู่วงจรการกระทำความผิดใหม่

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันในวันนี้ จะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการป้องกันไม่ให้เด็กกลับไปอยู่ในวังวนเดิม ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้แต่หัวใจสำคัญคือเราจะแก้ไขและดูแลลูกหลานของเราอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางสถานการณ์เด็กเกิดใหม่ที่น้อยลงทุกวัน ยิ่งต้องดูแลให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมไทย และหวังว่าจะมีการต่อยอดโดยเร็วให้ประชาชนได้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เด็กได้เห็นว่าวันนี้ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญและพร้อมที่จะปกป้องเด็กจากสังคมที่เป็นภัยเสมอ สร้างความมั่นใจว่าเด็กเหล่านั้นจะไม่เสียโอกาส จนไม่เห็นเด็กคนใดตกหล่นและขาดการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมาย

สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการกำหนดวิธีการปฏิบัติต่อเด็กที่มีอายุก่อนถึงเกณฑ์การรับโทษทางอาญา (อายุต่ำกว่า 12 ปี) ให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับอายุขั้นต่ำสำหรับความรับผิดทางอาญา และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ จะร่วมมือด้านการประสานให้ความช่วยเหลือในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กรายบุคคลตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

พบพร ผดุงพล / ข่าว
พัรณัฐ ยุชยะทัต/ภาพ

The post ศธ. ร่วม MOU คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่มีอายุก่อนถึงเกณฑ์การรับโทษทางอาญา สร้างภูมิสังคมสู่เยาวชนคุณภาพ appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post