กระทรวงศึกษาธิการ 24 เมษายน 2567 – พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ สร้างจิตสำนึกความเป็นไทย กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ., นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัด ศธ., ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ., นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการ กอศ., นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดี สกร. และผู้บริหาร/คณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมด้วยระบบ e-Meeting (ไม่ใช้กระดาษ) ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

รมว.ศธ. กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 112/2567 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ สร้างจิตสำนึกความเป็นไทย กระทรวงศึกษาธิการ โดย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. เป็นประธาน ซึ่งมี นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัด ศธ. เป็นฝ่ายเลขานุการ องค์ประกอบรวมทั้งสิ้น 24 คน

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบรายละเอียดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ สร้างจิตสำนึกความเป็นไทย รายละเอียดดังนี้

1) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัย เข้าใจและภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย มีรากฐานจิตสำนึกรักความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และหลักคิดที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมืองและ สถาบันสำคัญของชาติเป็นพลเมืองที่ดี

2) กำหนดคุณลักษณะของผู้สมัครเข้ารับราชการ เพื่อให้ได้ข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตอาสา คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม

3) ส่งเสริมให้ข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการ บุคลากร ทุกระดับ ทุกประเภท เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีของแผ่นดิน มีจิตสำนึก จิตอาสา คุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคคลบาท และสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างนโยบาย ทิศทางกรอบแนวทางการขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ สร้างจิตสำนึกความเป็นไทย กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงร่างแนวทางการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาที่มีผลต่อหลักคิดที่ถูกต้องต่อชาติ บ้านเมือง และสถาบันหลักของชาติ และ ร่างแนวทางการอนุรักษ์ประเพณีไหว้ครู และขับเคลื่อนสู่การเป็น Soft Power ของชาติ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงานและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 โดย รมว.ศธ. ได้มอบหมายให้ส่วนราชการดำเนินการพิจารณาทบทวนในส่วนที่รับผิดชอบอย่างละเอียด เพื่อส่งข้อมูลจับต้องได้ที่ชัดเจนให้ฝ่ายเลขานำเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

พบพร ผดุงพล / ข่าว
ณัฐพล สุกไทย / ภาพ

The post ศธ.ล้อหมุน วางแนวทางผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ สร้างจิตสำนึกความเป็นไทย ขับเคลื่อนสู่การเป็น Soft Power ของชาติ appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post