กระทรวงศึกษาธิการ – 20 มีนาคม 2567 นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2566 -2570) ครั้งที่ 1/2567 โดย ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ นายชัยพัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. ร่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2567 – 2570)

มีมติเห็นชอบ ปรับชื่อ ร่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2566 – 2570) เป็น ร่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2567 -2570)
มีมติเห็นชอบ ทบทวนประเด็นสาระสำคัญเพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา โดยมีข้อปรับปรุงวิสัยทัศน์จากเดิมคือ ระบบบริหารจัดการและการบริการด้านการศึกษาที่ทันสมัย ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัล เป็น “องค์กรที่ทันสมัย เป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้อย่างดีและมีความสุข”
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการติดตามมติ ครม. เรื่อง ร่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ(พ.ศ. 2567 – 2570) ของสำนักงาน กพร. เพื่อแจ้งให้กรรมการทราบ พร้อมทั้งแนบแผนฯ ดังกล่าว เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

มีมติเห็นชอบ เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการอำนวยการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2566 – 2570) ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 417/2565 ลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็น “คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ” และให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ปรับปรุงขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้เหมาะสมเสนอการปรับปรุงตามลำดับ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
แต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 คณะ คือ คณะอนุกรรมการดำเนินงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ อีก 1 ชุด

3. การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้องค์กรมีกรอบแนวทางในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Transformation) มาใช้ในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1.)สถาปัตยกรรมของการบริการตามภารกิจ (Business Architecture) 2.)สถาปัตยกรรมข้อมูลสารสนเทศ(Data/Information Architecture) 3.)สถาปัตยกรรมระบบงานสารสนเทศ (Application Architecture) และ 4.)สถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี (Technology Infrastructure Architecture)

ทั้งนี้ หลังจากที่ประชุมอนุมัติหลักการให้ฝ่ายเลขานุการฯ แล้ว จะดำเนินการเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาลงนามประกาศยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2567 – 2570)ให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน โดยจะมีการประชุมครั้งต่อไปในเดือนพฤษภาคม 2567

พบพร ผดุงพล / ข่าว
นัทสร ทองกำเหนิด / ภาพ

The post ศธ. เตรียมปรับยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2566 -2570) appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post