(14 มีนาคม 2567) นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น จำนวน 12 ราย ดังนี้

นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้
นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้
นายวชิรพันธ์ นาคก้อน ผู้อำนวยการสำนักนิติการ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.
นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายธัชกร วงศ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สป. ให้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค 10
นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค 5
นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค 6
นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการ 7
นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค 8
นายสัมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค 13
นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ให้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค 17

รายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1ldfSGgAsq9RV7CYq6_4BCzeQMqcc39hU/view?usp=sharing

The post สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post