จังหวัดบุรีรัมย์ 1 มีนาคม 2567 : นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องสุพรรณิการ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยมีรองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ที่ประชุมได้รับทราบความเป็นมาการจัดประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเชียน ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2567 ที่จังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือกับผู้แทนส่วนราชการส่วนกลางและพื้นที่ในด้านต่าง ๆ คือ ด้านสารัตถะ ด้านการเดินทางและยานพาหนะ ด้านความปลอดภัยและปฐมพยาบาล ด้านการต้อนรับ พิธีการและงานเลี้ยงรับรอง ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านศึกษาดูงานและกิจกรรมพิเศษ ด้านที่พักและสถานที่จัดการประชุม รวมทั้งการเตรียมการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ การต้อนรับ ความปลอดภัย การศึกษาดูงานและกิจกรรมพิเศษ เน้นไปที่จุดเด่นของสถานศึกษาในพื้นที่ สนามกีฬา สถานที่สำคัญทางวัฒนธรรม ฯลฯ โดยจะนำข้อมูลและความคิดเห็นจากการประชุมหารือในครั้งนี้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมฯ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาดำเนินการเตรียมการจัดประชุมในภาพรวมต่อไป

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / ข่าว
สมประสงค์ ชาหารเวียง / ภาพ

The post “สุเทพ” หารือส่วนราชการในพื้นที่ เตรียมการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13 ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม สิงหาคมนี้ ที่บุรีรัมย์ appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post