26 มีนาคม 2567 – นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการผู้อำนวยการองค์การของ สกสค. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “การติดตามและประเมินผลการผลิต จัดจำหน่ายและขนส่งหนังสือเรียน องค์การค้าของ สกสค. ประจำปี 2567” โดยมี รองศาสตราจารย์ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

นายพัฒนะ กล่าวว่า องค์การค้าของ สกสค. เป็นผู้ดำเนินการผลิตและจัดส่งหนังสือเรียน สื่อการเรียนการสอนและสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ร่วมกับ สสวท.เป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปี ซึ่งองค์การค้าฯ ได้มอบนโยบายให้แต่ละโรงพิมพ์ไปจัดทำแผนการผลิต และกำหนดเป้าหมายให้โรงพิมพ์ผลิตหนังสือให้ได้ร้อยละ 45 หรือประมาณ 11.5 ล้านเล่ม ให้เสร็จก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และจะเร่งดำเนินการผลิตหนังสือเรียนตามยอดที่โรงเรียนได้สั่งจองไว้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567

โดยในครั้งนี้ได้มีความก้าวหน้าในการขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อติดตามและประเมินผลการผลิต จัดจำหน่ายและขนส่งหนังสือเรียน ให้ครอบคลุมทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การวิเคราะห์ความเสี่ยงในกระบวนการคุณภาพของกระบวนการพิมพ์ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อให้ผลิตหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของ สสวท. ติดตามข้อมูลความพึงพอใจจากผู้ใช้งานสื่อ ทั้งในกลุ่มนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้พัฒนาหนังสือเรียนและสื่อต่าง ๆ ของ สสวท. เพื่อส่งมอบให้ทันการใช้งาน

ขอยืนยันว่าทุกขั้นตอนการดำเนินการขององค์การค้าฯ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างแน่นอน เพราะยึดหลักการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ได้เน้นย้ำในเรื่อง “ถูกต้อง รวดเร็ว ประโยชน์ ประหยัด” หนังสือที่ผลิตออกมาทุกเล่มต้องได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เนื้อหาปรับปรุงใหม่เสริมพัฒนาการของเด็กไทย รวมทั้งราคาถูกประหยัดงบประมาณของภาครัฐ และเชื่อมั่นว่าโรงเรียนที่สั่งซื้อหนังสือตามปฏิทินการศึกษา จะได้รับหนังสือที่ส่งไปยังโรงเรียนทั่วประเทศทันวันเปิดภาคเรียนอย่างแน่นอน

สำหรับวัตถุประสงค์หลักในการบรรลุเป้าหมาย สามารถสร้างสมรรถนะให้ผู้เรียนเกิดศักยภาพ ใช้ฐานความรู้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพที่แข่งขันทันโลกได้ มีดังนี้

วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินการตามแผนการผลิต จำหน่าย และขนส่งหนังสือเรียนรวมถึงการตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานทางการผลิตหนังสือ
เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการบรรลุผลของแผนงานตามแผนการผลิต จำหน่ายและขนส่ง
เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานการผลิตหนังสือเรียน ขององค์การค้าของ สกสค.
เพื่อให้องค์การค้าของ สกสค. และ สสวท. มีข้อมูลสำหรับการตัดสินใจวางแผนงานในอนาคตและการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้ศึกษาในหลักสูตรเกี่ยวเนื่องกับการบริหารธุรกิจการติดตามและประเมินผล การจัดจำหน่าย การขนส่ง หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องได้ใช้กิจกรรมในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ ในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์อีกด้วย

พบพร ผดุงพล / ข่าว
พีรณัฐ ยุชยะทัต / ภาพ

The post องค์การค้า สกสค. MOU สสวท. และ ม.สวนดุสิต ผลิตหนังสือเรียนคุณภาพ มั่นใจถึงมือเด็กไทยก่อนเปิดเทอมแน่นอน appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post

MOU Thai – French

Agreement Thai-France The post MOU Thai – French appe...