24 เมษายน 2567 / พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมประสานภารกิจ ครั้งที่ 15/2567 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ และผ่านระบบออนไลน์

ภายหลังการประชุม รมว.ศธ. พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ศธ. นายนพ ชีวานันท์ เลขานุการ รมว.ศธ. นายพิษณุ พลธี ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ. นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัด ศธ. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการ กอศ. แถลงข่าว ณ ห้องแถลงข่าว สรุปดังนี้

การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

รมว.ศธ. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รวม 8 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566 โดยมี นายเธียรชัย ณ นคร เป็นประธานกรรมการฯ นางวัฒนาพร ระงับทุกข์, รศ.ปานใจ ธารทัศนวงศ์, รศ.อดิศร เนาวนนท์, รศ.จิรดา วุฑฒยากร, น.ส.พรวิลัย เดชอมรชัย, ร.ต.ท.หญิง สุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์ และนายธนาวัฒน์ สังข์ทอง เป็นคณะกรรมการฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ชื่นชม “ศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน” (Fix it Center) ที่ร่วมส่งความสุข มอบความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ที่ผ่านมา

รมว.ศธ. กล่าวว่า ขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมมือร่วมใจในการดำเนินกิจกรรม “ศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน” เทศกาลสงกรานต์ 2567 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จัดขึ้น 104 ศูนย์ ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.- 20.30 น. บนถนนสายหลัก และถนนสายรอง ภายใต้โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ กับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสายอาชีวศึกษาที่มีจิตอาสา ในแคมเปญ “ส่งความสุข มอบความปลอดภัยในการเดินทาง” ให้กับประชาชน ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษากับสถานการณ์จริง ได้นำความรู้มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม รวมถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน ที่มาร่วมสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ

“สุขาดี มีความสุข” ห้องน้ำโรงเรียนต้อง “สะอาด สะดวก สบาย สุขลักษณะ สวยงาม”

ตามที่ รมว.ศธ. มีนโยบายในการปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียน โดย สพฐ. จะจัดสรรงบประมาณปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนกว่า 100 ล้านบาท ในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก ประมาณ 9,700 แห่ง ที่มีนักเรียน 80 คนลงมา โดยงบที่จัดสรรให้จะให้โรงเรียนทาสีห้องน้ำเปลี่ยนสุขภัณฑ์หรือระบบประปาใหม่

ในด้านการสร้างความเท่าเทียมในการใช้ห้องน้ำ ที่ให้ครูกับนักเรียนเข้าห้องน้ำร่วมกันได้ โดยแบ่งแยกเฉพาะห้องน้ำชาย-หญิงนั้น เป็นข้อแนะนำของ รมว.ศธ. ซึ่งก็แล้วแต่ความเหมาะสมของโรงเรียนที่จะดำเนินการ ไม่ได้เป็นการบังคับหรือสั่งการให้ปฏิบัติทุกโรงเรียน เพียงแต่ประสบการณ์ของตนเองที่เคยทำงานมา ไม่ว่าจะเป็นตำรวจ ประชาชน หรือนักเรียน ก็สามารถใช้ห้องน้ำที่สะอาดร่วมกันได้โดยไม่จำเป็นต้องแบ่งแยกกัน

สิ่งสำคัญได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารดำเนินการกำกับ ติดตาม และเร่งรัดให้ทุกโรงเรียนดำเนินการสำรวจข้อมูลสภาพห้องน้ำทุกโรงเรียน และวางแผนดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำโรงเรียน โดยต้องมีความ “สะอาด สะดวก สบาย สุขลักษณะ สวยงาม” และดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อไม่ให้กระทบต่อกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน โดยปรับปรุงทาสี จัดหาอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ สวยงาม เหมาะสม พร้อมทั้งบันทึกภาพทั้งก่อนและหลังการดำเนินการแล้วเสร็จ และรายงานผลการดำเนินงานก่อนเปิดภาคเรียน

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษาที่ 1/2567

รมว.ศธ. ได้เน้นย้ำนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ผู้บริหารส่วนกลาง ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องร่วมมือกันในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งมีกำหนดเปิดภาคเรียนในวันที่ 16 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ จึงขอให้สถานศึกษาดำเนินการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ทั้งความปลอดภัยของสถานศึกษา ให้คำนึงถึงสวัสดิภาพของนักเรียน ตั้งแต่เดินทางออกจากบ้านเข้าสู่ประตูรั้วโรงเรียน จนออกจากโรงเรียนและเดินทางถึงบ้านพักนักเรียน รวมทั้งการเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียน อาทิ การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านดูสภาพความเป็นอยู่ของเด็กและครอบครัว กิจกรรมเสริมทักษะเพิ่มเติม พร้อมสร้างความร่วมมือสถานศึกษาใกล้เคียง ประสานเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที

ขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จ นำไปสู่การสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา PISA

รมว.ศธ. กล่าวว่า ได้รับทราบความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา PISA ดำเนินการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน PISA โดย สพฐ. ร่วมกับ สสวท. ในการจัดการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำและการเตรียมความพร้อมการเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ของสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา (ศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ) ซึ่งได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 21 – 23 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา และจะดำเนินการฝึกอบรมวิทยากรประจำสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา 183 แห่ง ในระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2567 ต่อไป

นอกจากนี้ สสวท. จัดทำระบบการรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรอบรม การใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา ที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลจำนวนผู้ลงทะเบียนและผู้เข้ารับการอบรม เขตพื้นที่หรือสังกัดของผู้ลงทะเบียนและผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนจำนวน 8,898 คน และยังได้ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก อาทิ กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานข้างต้น เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรดังกล่าวด้วย

รมว.ศธ. เน้นย้ำให้มีการสร้างการรับรู้และให้มีการสื่อสารทำความเข้าใจ เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนนโยบายในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา PISA ซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญที่จะสร้างมาตรฐานการศึกษาอย่างเท่าเทียมให้ประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น หรือการจัดให้มีกิจกรรมและสิ่งจูงใจให้ผู้บริหารและนักเรียนเข้าใช้ระบบ PISA Style Online Testing มากยิ่งขึ้น และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนและสังคมได้รับทราบ

การจัดอบรมการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

รมว.ศธ. กล่าวว่า โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ทาง สพฐ. ได้ดำเนินจัดการอบรมแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการทางการเงินและสร้างองค์ความรู้ พร้อมทั้งนำความรู้ไปขยายผลส่งต่อความรู้สู่ผู้อื่นได้ โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ด้านการเงิน นายจักรพงษ์ เมษพันธุ์ หรือ โค้ชหนุ่ม Money Coach มาให้ความรู้โดยกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ประกอบด้วย 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสำหรับคนที่เป็นหนี้และสมัครใจเข้าร่วมการแก้หนี้ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เป็นเวลา 6 ชั่วโมง และหลักสูตรสำหรับบุคคลที่รับความรู้และสามารถนำไปขยายผลช่วยแก้ปัญหาให้ผู้อื่นได้ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

รมว.ศธ. ได้มอบหมายให้องค์กรหลักและองค์การในกำกับที่เกี่ยวข้อง มีผู้แทนของทั้ง 2 กลุ่ม คือ สำหรับคนที่เป็นหนี้และสมัครใจเข้าร่วมการแก้หนี้ และบุคคลที่รับความรู้และสามารถนำไปขยายผลฯ เพื่อให้บุคลากรทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ มีความรู้และได้รับแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู สามารถนำไปสื่อสารขยายผลช่วยแก้ปัญหาให้ผู้อื่นได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

ข้อสั่งการของ รมว.ศธ. ในที่ประชุมฯ

โครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน 72 โครงการ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินโครงการที่จะนำความสุขมาให้นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดให้มีโครงการรับบริจาคโลหิต โดยกำหนดเป็น 1 ใน 72 กิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสมพระเกียรติ พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานมายัง สป. เพื่อรวบรวมและรายงานผลในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
มอบหมายให้สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงานภารกิจของหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการ เป็นไปตามหลักการบริหารแบบบูรณาการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอความร่วมมือส่วนราชการทุกหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว
ภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการสอบทาน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณชนหรือมีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ให้ความสำคัญเกี่ยวกับลำดับความสำคัญของชั้นกฎหมายเป็นหลัก ดำเนินงานให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงบูรณาการการทำงานด้วยความสอดประสานกัน มีการสื่อสารในการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานในทุกมิติ รวมถึงระบบการเร่งรัด ติดตาม การบริหารจัดการระบบหนังสือราชการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

ขอฝากเรื่องสำคัญในการปฏิบัติราชการและภารกิจต่าง ๆ ของ ศธ. นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจของทุกหน่วยงานจึงจะสำเร็จไปได้ โดยการปฏิบัติงานในฐานะ รมว.ศธ. ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างดี จึงฝากผู้บริหารทุกหน่วยงานทุกระดับบริหารงานในทุกมิติร่วมกัน ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วหรือการทำงานเชิงรุก มีการวางระบบการบริหารจัดการ การติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน

โดยเฉพาะการวาง Timeline ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นปัจจุบัน และให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงาน เพื่อร่วมกันดำเนินงานและวิเคราะห์นโยบายภารกิจต่าง ๆ เพื่อการสื่อสารทำความเข้าใจภายในองค์กร อันจะส่งผลให้เกิดการสื่อสาร การสร้างการรับรู้ให้กับบุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดี

“เปรียบดังการทำงานแบบ Professional Learning Community : PLC ที่ให้ทุกคนรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมทำ และร่วมเรียนรู้ร่วมกัน บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยทำงานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้การเป็นผู้นำร่วมกันเพื่อประสิทธิผลและความสุขของการทำงานร่วมกันของสมาชิกทุกคน ขอให้ทุกท่านปฏิบัติงานดั่ง “เรือที่วิ่งทวนน้ำ มากกว่าผักตบที่ลอยตามน้ำ” ก้าวไปด้วยกันอย่างมีคุณภาพและมั่นคง“

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
พีรณัฐ ยุชยะทัต / ภาพ

The post “เพิ่มพูน” รวมพลังผู้บริหาร ศธ. ร่วมสร้างมาตรฐานการศึกษาเท่าเทียม ย้ำทำงานเชิงรุก ให้เป็นเรือที่วิ่งทวนน้ำ มากกว่าผักตบที่ลอยตามน้ำ appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post