27 มิถุนายน 2567 / พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้งที่ 4/2567 โดยมีนายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัด ศธ. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. และนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการ กอศ. ตลอดจนคณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศธ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้งที่ 4/2567 มีมติที่สำคัญ ดังนี้

เห็นชอบย้ายที่ตั้งสำนักงาน ศธจ. พระนครศรีอยุธยา

มี่ประชุมเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดฯ (อาคาร 3) ชั้น 6 อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ขอคืนอาคารศูนย์วิทยบริการเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็นที่อยู่เดิมของสำนักงาน ศธจ. พระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ของการใช้อาคาร โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เข้ามาใช้พื้นที่แทน ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวต้องไม่เป็นการเพิ่มภาระหรือกระทบต่อภาระงบประมาณ

รับทราบผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ 2 เรื่อง

ที่ประชุมรับทราบ การดำเนินงานตามมติการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567
ให้แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ ซึ่งมี รมว.ศธ. เป็นประธานฯ และ ปลัด ศธ. เป็นเลขานุการฯ โดยแต่งตั้งนายธนู ขวัญเดช รองปลัด ศธ. และ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการในคณะนี้อีกหน้าที่หนึ่ง

ที่ประชุมรับทราบ ผลการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาในภูมิภาค
โดย สป.ศธ. ดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน และสอดคล้องตามนโยบาย รมว.ศธ. ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา และสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ขับเคลื่อนผ่านกลไกของสำนักงาน ศธภ. ศธจ. ดำเนินการจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงาน และกรอบการจัดสรรงบประมาณ ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ผ่านกลุ่มโครงการสำคัญ เช่น โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยดำเนินการโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ และบริบทของพื้นที่ ตลอดจนบรรลุตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

ด้วยการกำหนดแนวทางการดำเนินงานจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และบริบทของพื้นที่ ตลอดจนวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดของโครงการ โดยสำนักงาน ศธภ. ศธจ. ขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการเชิงพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำรูปแบบแนวทางการบริหารการศึกษาไปใช้พัฒนาต่อยอด รวมทั้งจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ให้กับสำนักงาน ศธภ. ศธจ. ขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” และยุทธศาสตร์จังหวัดตามบริบทในเชิงพื้นที่

ขอให้ทุกท่านขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ. ด้วยความร่วมมือและร่วมใจกัน ทั้งในเรื่องของการทบทวนกฎ ระเบียบ กฎหมายฉบับต่าง ๆ หากฉบับใดที่สมบูรณ์แล้ว ก็ขอให้เร่งดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และหากฉบับใดควรมีการแก้ไขปรับปรุง ก็ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยไว โดยรวบรวม เรียบเรียงให้เข้าใจง่าย แต่ยังคงไว้ด้วยเนื้อหาสาระที่มีความถูกต้อง ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ งานหรือภารกิจต่าง ๆ จะสำเร็จได้ ก็เมื่อทุกท่านร่วมมือร่วมใจกัน ภายใต้แนวทางการทำงาน “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน”

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ณัฐพล สุกไทย / ภาพ

The post เสมา 1 ขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค เร่งทบทวนกฎ ระเบียบ พร้อมเดินหน้าทันที appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post