22 มีนาคม 2567 / พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัด ศธ. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี และนายวรัท พฤกษาทวีกุล รองปลัด ศธ. คณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) เข้าร่วม ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา

รมว.ศธ. กล่าวว่า สถานการณ์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดภัยในรูปแบบใหม่มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสังคมออนไลน์ ได้มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ รวมถึงการที่เด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การละเมิดสิทธิบุคคล ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท และการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

กระทรวงศึกษาธิการจึงต้องร่วมมือร่วมใจกัน ในการดูแล คุ้มครอง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชน ในบริบทของสังคมปัจจุบัน จึงเป็นภารกิจหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจัง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และความรู้ ภายใต้นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน ซึ่งการเรียนการสอนจำเป็นต้องเริ่มจากความสุขทั้งผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครอง เมื่อมีความสุขจะส่งผลให้การเรียนดีขึ้น เมื่อการเรียนดีขึ้นจะส่งผลกลับไป ทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น ขอให้ยึดตามแนวทางการทำงานของ รมว.ศธ. “ทำดี ทำได้ ทำทันที”

”ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นคนดี มีความปลอดภัย สามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข มีทักษะชีวิตที่ดี มีพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป”

ปลัด ศธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศจัดตั้งศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานลูกเสือ และกิจการนักเรียนในพื้นที่จังหวัด รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน ด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และได้เห็นความสำคัญของบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนผู้บริหารหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุน ซึ่งต้องอุทิศเวลาในการทำงาน

จึงได้ดำเนินการพิจารณามอบรางวัลเชิดชูเกียรติ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา “รางวัลเสมาพิทักษ์” ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2562 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ “พสน.” เกิดเจตคติที่ดีมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในการส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครองและป้องปราม ร่วมเป็นกำลังสำคัญให้ทุกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและนักศึกษาได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนา ไปสู่การนำเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและจบการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพมีพฤติกรรมที่เหมาะสม เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความปลอดภัยในทุกมิติ

ในปัจจุบันมี พสน. อยู่ในระบบฐานข้อมูลของสำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กว่า 32,000 คน ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร มีโดยบทบาทและหน้าที่สำคัญในการป้องกัน ปลูกฝัง ป้องปราม ด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา ที่มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยต่อนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

สำหรับพิธีมอบรางวัลฯ ครั้งนี้ มีผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนทั้งสิ้น 334 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติประกอบด้วย ผู้บริหารหรือผู้แทนจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
สมประสงค์ ชาหารเวียง / วีดิทัศน์
พีรณัฐ ยุชยะทัต, ณัฐพล สุกไทย / ภาพ

The post เสมา 1 ชื่นชม พสน. เป็นส่วนสำคัญในการป้องกัน ปลูกฝัง ป้องปรามความประพฤติของนักเรียน ให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post