จังหวัดเชียงราย  20 มีนาคม 2567 / พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี อ.แม่ฟ้าหลวง สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 โดยมี นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. นายศุภโชค ปิยะสันติ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของรัฐบาล

จุดที่ 1 ศูนย์การเรียนเกษตร  จุดที่ 2 ห้องสมุด & ร้านกาแฟ  (นักเรียนดำเนินการเอง) จุดที่ 3 การเรียนแบบจิตศึกษา สร้างสมาธิ (แก้ปัญหาการอ่าน การเขียน ภาษาไทย) จุดที่ 4 Art for Living  จุดที่ 5 ห้องเรียนคหกรรมศาสตร์  โดยแต่ละจุดมีนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ นำเสนอการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ตามนโยบายเรียนดี มีความสุข ของ รมว.ศธ.

โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2507 โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 61 ต่อมาได้โอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ. 2520 โรงเรียนได้ขยายโอกาสทางการศึกษาและได้เริ่มจัดการเรียนการสอนในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแผนพัฒนาการศึกษาของโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสให้แก่นักเรียนชาวเขา ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้เรียนจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำความรู้กลับมาพัฒนาท้องถิ่นของตน     

ในระยะเริ่มต้นได้ดำเนินการโดยเปิดเป็นห้องเรียนในสาขาของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม และใช้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน ต่อมาจึงได้รับอนุมัติให้เปิดขยายชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจัดการเรียนการสอนด้วยตนเองตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา ปีการศึกษา 2550 ให้ย้ายสถานที่มายังโรงเรียนแห่งใหม่ซึ่งได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 13 ล้านเศษ บนพื้นที่ 7 ไร่ 11 ตารางวา ซึ่งเป็นสำนักงานชั่วคราวของแขวงการทางลำปาง โรงเรียนได้จัดการศึกษาโดยยึดพระราชปณิธานของสมเด็จย่าที่ว่า “ช่วยเขา ให้เขาช่วยตัวเขาเอง” โดยมี นายศุภโชค ปิยะสันติ์ เป็นผู้อำนวยการ ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  34 คน  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 426 คน

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีผู้บริหาร ศธ. เข้าร่วม อาทิ นายวัลลภ ไม้จำปา รองศึกษาธิการภาค 17  นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผอ.สพม.เชียงราย  นายวิเศษ เชยกระรินทร์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1  นางกัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4

สพม.เชียงราย / ภาพ-ข่าว

The post เสมา 1 ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” พร้อมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของรัฐบาลที่แม่ฟ้าหลวง เชียงราย appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post