จังหวัดเชียงราย – 18 มีนาคม 2567 พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2567 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อมอบนโยบายผู้บริหารการศึกษา​ของจังหวัดเชียงราย​ พะเยา​ แพร่​ น่าน​ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษา​เชียงราย​ และโรงเรียนอนุบาลเชียงราย

โดยมี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ศธ., นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัด ศธ., ว่าที่ ร้อยตรีธนุ วงศ์จินดา เลขาธิการ กพฐ., นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการ กอศ., นายธนู ขวัญเดช รองปลัด ศธ., นายชาตรี ม่วงสว่าง ผู้ตรวจราชการ ศธ., นายนิติ นาชิต
ที่ปรึกษา รก.รองเลขา สกศ., นายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการ กอศ., นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้, รศ.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ., นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการ กช., นายธัชกร วงศ์เพ็ง รองศึกษาธิการภาค 10 ร่วมลงพื้นที่

รมว.ศธ. กล่าวว่า จากการรับฟังเสียงสะท้อนของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ก็ได้มอบนโยบายให้บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัดรับทราบโดยทั่วกัน ซึ่งศึกษาธิการจังหวัดจะเป็นผู้ประสานงานเพื่อบูรณาการร่วมกันตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ทั้งการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และการศึกษาเพื่อความมั่นคงในชีวิต ทำให้เด็กนักเรียนมีมาตรฐานทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ เกิดความเท่าเทียมกันมากที่สุด

สำหรับข้อสั่งการที่เน้นย้ำ คือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนส่วนใหญ่เป็นป่าเขา ธรรมชาติ มีทรัพยากรที่สมบูรณ์ แต่ด้วยปัจจุบันโลกเปลี่ยนไป บวกกับคนในพื้นที่บางกลุ่มยังติดกับความเชื่อเดิมว่าการเผาหน้าดินจะทำให้พืชผลทางการเกษตรงอกงาม ลดเวลาการถากถาง ฆ่าแมลงได้หมด จึงอยากฝากกำลังคนอาชีวะให้ความรู้เรื่องการเพาะปลูกกับคนในชุมชน ให้เข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการเผาหน้าดิน สร้างนวัตกรรมในบริบทพื้นที่ช่วยเสริมการป้องกันการเกิดมลภาวะที่เป็นตัวการทำลายโลก

จากการเยี่ยมชมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย พบจุดเด่นคือการทำนาปลูกข้าว จึงได้มอบแนวความคิดเพิ่มเติมเพื่อให้นำไปต่อยอดการทำงานในเชิงพื้นที่เกษตรกรรม เลือกเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจพันธุ์ดีที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตทางการเกษตรได้ และอยากแนะนำนักเรียนที่รู้ตัวว่าชอบด้านการเกษตร หากต้องการมีอาชีพโดยไม่ทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดแต่ยังคงมีรายได้ดำรงชีวิต มองช่องทางเรียนต่อสายอาชีพได้เลย เพราะเรามีสถานศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ

จากนั้น รมว.ศธ. และคณะ ได้เดินทางไปอนุบาลเชียงราย โดยตรวจเยี่ยมพบปะพูดคุยกับครูและนักเรียน

รมว.ศธ. กล่าวว่า หลังจากได้รับทราบถึงความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งผู้บริหารโรงเรียน คุณครู สมาคมผู้ปกครองที่เข้มแข็ง ที่สำคัญคือนักเรียนโรงเรียนนี้มีความน่ารัก ตั้งใจแสวงหาความรู้และกล้าแสดงออก การจัดการเรียนการสอนมีความหลากหลาย เห็นแล้วเกิดความสบายใจว่าการศึกษาประเทศเราไม่ได้แย่ไปทั้งหมด

สิ่งที่ต้องดำเนินการคือต้องขับเคลื่อนผลักดันให้โรงเรียนอื่นมีมาตรฐานการศึกษา ในส่วนของบางโรงเรียนที่ยังไม่เกิดความพร้อม ต้องตั้งเป้าให้มาสู่โรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนคุณภาพจะต้องเป็นแม่ข่ายที่ให้การบริการโรงเรียนในเครือข่าย ที่จะมาใช้ทรัพยากรร่วมกัน เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยงแนะนำโรงเรียนใกล้เคียงให้เกิดการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณภาพเช่นเดียวกัน

พบพร ผดุงพล / ข่าว
เจษฎา วณิชชากร / ภาพ

The post เสมา 1 ลุยพื้นที่เชียงราย รับฟังเสียงสะท้อนด้านการศึกษา เล็งยกระดับโรงเรียนคุณภาพอย่างทั่วถึง พร้อมร่วมมือทุกภาคส่วนบูรณาการเชิงพื้นที่ appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post