13 มีนาคม 2567 / พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมประสานภารกิจ ครั้งที่ 11/2567 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ซึ่งภายหลังการประชุม รมว.ศธ. พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ศธ. นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัด ศธ. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการ กอศ. แถลงข่าว ณ ห้องแถลงข่าว สรุปดังนี้

ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา PISA

รมว.ศธ. กล่าวว่า การสอบ PISA ในปี 2025 คาดว่านักเรียนไทยจะมีผลการจัดอันดับที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน อาจต้องมีการทบทวนเรื่องการประเมินผลของโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเห็นได้ว่าการเข้าทดสอบ PISA พบว่าปัจจัยส่วนหนึ่งคือเด็กขาดทักษะในการทำข้อสอบ และบางโรงเรียนยังมีข้อจำกัดเรื่องระบบ จึงทำการสำรวจความพร้อมของระบบว่าควรปรับขยายหรือย้ายฐานเก็บข้อมูลข้อสอบหรือไม่ เพื่อให้สามารถรองรับนักเรียนที่จะเข้ามาทำแบบทดสอบในระบบได้ทั่วประเทศ และจะลงพื้นที่ดูปัจจัยความสำเร็จของโรงเรียนที่มีผลสอบสูง นำวิสัยทัศน์ของผู้อำนวยการมาแบ่งปันวิธีคิด Reskill เป็นต้นแบบให้ผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกันเป็นมาตรฐานการศึกษาไทย

นอกจากนี้ยังรวมไปถึงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ที่มอบหมายให้ สพฐ.ดำเนินการสืบค้นข้อมูลถึงผลสอบ O-net ในใบระเบียนที่หายไป เนื่องจากผลคะแนนสอบดังกล่าวเป็นการสอบตามความสมัครใจ ไม่ได้บังคับให้ผู้เรียนไปสอบ ผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าจะระบุไว้ในใบระเบียนการศึกษาหรือไม่ โดยในเชิงลึกโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด สพฐ.จะมีมาตรฐานในการศึกษาที่ดี เป็นการสร้างความเสมอภาคให้เท่าเทียมกันมากที่สุด

ศธ.เตรียมเสนอยูเนสโกขึ้นทะเบียน ‘พิธีไหว้ครู’ เป็นมรดกโลก

รมว.ศธ. กล่าวว่า พิธีไหว้ครูที่จะมีการเตรียมเสนอ UNESCO เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ จะวางแผนขับเคลื่อนใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน เพราะเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ เพื่อตอบกระแสสังคมให้ทั่วโลกยอมรับ การสักการะตอบแทนคุณครูเพื่อให้รู้สึกถึงพระคุณและความตั้งใจในการเรียน “การเป็นครู นักเรียน เป็นกันแล้วต้องเป็นชั่วชีวิตไม่มีวันเลิก”

ศธ.ของบกลางจ้างนักการภารโรง งบประมาณปี 2567

รมว.ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอของบประมาณปี 2567 สำหรับการจ้างนักการภารโรงให้ทุกโรงเรียนที่ขาด เป็นเงินกว่า 6 พันล้านบาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2567 มีมติไม่อนุมัติงบประมาณในการจ้างดังกล่าว แต่ก็ได้จัดทำคำของบประมาณปี 2568 ด้วย โดยจะเสนอของบประมาณกลางให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาต่อไป เมื่อมีงบประมาณในการจ้างบุคลากรมาสนับสนุนครู การสอนก็จะเต็มประสิทธิภาพครูก็จะมีความสุข และพร้อมจะแบ่งปันความสุขให้ผู้เรียน

การสั่งซื้อหนังสือเรียนประจำปี 2567

รมว.ศธ. กล่าวว่า สพฐ.ได้มอบหมายผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียน ดูภาพรวมในเรื่องการจัดระบบการสั่งซื้อหนังสือเรียน ซึ่งมีกระบวนการเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว โดยแต่ละโรงเรียนจะมีคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู กรรมการสถานศึกษา และนักเรียน เพราะฉะนั้นการซื้อหนังสือจากที่ใดที่ต้องผ่านกรรมการชุดนี้ก่อน และ สพฐ.ได้ทำหนังสือเน้นย้ำเรื่องการพิจารณาซื้อหนังสืออิงมาตรการกลาง โดยให้อิสระกับสถานศึกษาในการตัดสินใจ แต่จะต้องเป็นหนังสือที่มีคุณภาพดี ทันสมัย ในราคาที่เหมาะสม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพราะนโยบายที่เน้นย้ำคือ “ถูกต้อง รวดเร็ว ประโยชน์ ประหยัด” และทุกส่วนต้องนำไปถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

เรื่องความรุนแรงในสถานศึกษากรณีทำโทษนักเรียน

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า รมว.ศธ.มอบนโยบายในเรื่อง “เรียนดี มีความสุข” จึงต้องป้องกันความรุนแรงให้นักเรียนได้รับความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยได้มีมาตรการเน้นย้ำกับโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันมาโดยตลอด ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่เหมาะสมต้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือและสืบข้อเท็จจริง พร้อมหาวิธีป้องกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันแนวโน้มการใช้ความรุนแรงกับผู้เรียนลดลงอย่างเห็นได้ชัด และเน้นย้ำทุกหน่วยงานให้ขับเคลื่อนการทำงานที่ดีมีคุณภาพมากขึ้น

ชื่นชมนักเรียนช่วยเหลือรถเกิดอุบัติเหตุ และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจมน้ำ

รมว.ศธ. กล่าวว่า ขอชื่นชมนักเรียนหัวใจจิตอาสา ที่นำทักษะและประสบการณ์จากวิชาลูกเสือ ช่วยเหลือผู้อื่นในเหตุฉุกเฉิน มีภาวะผู้นำในการตัดสินใจทำ CPR ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิต และแจ้งหน่วยกู้ชีพได้ทันท่วงที อยากฝากคุณครู ผู้อำนวยการโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการต่อยอดในเรื่องดังกล่าวให้ขยายวงกว้างต่อไป

ทั้งนี้ รมว.ศธ. ได้ชื่นชม กรณี นายณัฐพงษ์ สำราญใจ จากโรงเรียนขัวเรียงศึกษา และ นายกฤษฎี ขันทีท้าว จากโรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น ได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถเสียหลักตกหลุมขนาดใหญ่ พร้อมแจ้งกู้ภัยในพื้นที่ได้ทันท่วงที รวมถึงกรณี นายพลายเงิน ดีอ่อน นายรชตะ สุขแจ่ม นางสาวกัลย์สุดา สามสุวรรณ และคุณครูฐิติมา วารี ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (ครูอนามัย)จากโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ จ.นครศรีธรรมราช ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจมน้ำที่เกาะกระดาน จ.ตรัง ในการนี้ นายพลายเงิน ดีอ่อน เป็นนักเรีนนฮีโร่ในเหตุการณ์ช่วยคนให้รอดจากเหตุไฟไหม้รถยนต์เสียหายทั้งคัน พื้นที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

พบพร ผดุงพล / ข่าว
สมประสงค์ ชาหารเวียง / วิดีโอ
นัทสร ทองกำเหนิด / Tik Tok
ณัฐพล สุกไทย / ภาพ

The post เสมา 1 เตรียมเสนอ UNESCO ขึ้นทะเบียน ‘พิธีไหว้ครู’ เป็นมรดกโลก พร้อมคาดการณ์อันดับผลสอบ PISA 2025 ต้องดีขึ้น appeared first on กระทรวงศึกษาธิการ.

Share This Article

Related Post